Art. 1 Algemeen.
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van RVS Afvoergoten B.V. – hierna te noemen: RVS Afvoergoten -, met derden – hierna te noemen: de wederpartij c.q. de koper – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van RVS Afvoergoten ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij c.q. koper wordt hierbij door RVS Afvoergoten uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt onder zaken verstaan alle producten, goederen en/of materialen die door RVS Afvoergoten worden geleverd.
3. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van RVS Afvoergoten, binden RVS Afvoergoten niet, voor zover deze niet schriftelijk door de directie van RVS Afvoergoten zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van RVS Afvoergoten uitmaken.
4. Door het verstrekken van een (mondelinge of schriftelijke) opdracht c.q. het laten beginnen van de uitvoering hiervan, wordt de koper geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden. Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met RVS Afvoergoten te zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
5. Indien één of meerder bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De directie van RVS Afvoergoten en koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, die qua doel en strekking de te vervangen nietige bepaling(en) zoveel mogelijk benaderen.


Art. 2 Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen door of vanwege RVS Afvoergoten gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld in de gedane aanbieding. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer RVS Afvoergoten deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door RVS Afvoergoten. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien RVS Afvoergoten deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. RVS Afvoergoten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht voor op de bij de aanbieding of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, (technische) tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van RVS Afvoergoten en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RVS Afvoergoten door de wederpartij niet worden
gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
Op verzoek van RVS Afvoergoten dienen deze onverwijld aan RVS Afvoergoten te worden teruggezonden. Door RVS Afvoergoten in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, of resultaten binden RVS Afvoergoten niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door RVS Afvoergoten zijn gegarandeerd; overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
3. RVS Afvoergoten heeft het recht, indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan haar wordt verleend, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die RVS Afvoergoten heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in art. 3 is van overeenkomstige toepassing.


Art. 3 Tekeningen, modellen, mallen en matrijzen.
1. Alle in opdracht van de wederpartij door RVS Afvoergoten vervaardigde (technische) tekeningen, monsters, modellen, mallen, matrijzen en ander materieel – hierna tezamen te noemen: het materieel – en alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht daarop, blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van RVS Afvoergoten ook indien en voor zover de kosten voor het vervaardigen geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn of worden betaald. Het bewaren van het door de wederpartij ter beschikking
gesteld materieel geschiedt voor diens rekening en risico. Geen verplichting wordt aanvaard door RVS Afvoergoten tot verzekering hiervan tegen brandschade, diefstal of ander schade. Alle onderhoud, verandering of vernieuwing hiervan ten behoeve van de wederpartij is voor diens rekening.
2. Na verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de laatste opdracht, heeft RVS Afvoergoten, één maand nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft gemaand het door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal tot zich te nemen, het recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Terugzending van het door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel geschiedt voor rekening van de wederpartij af fabriek. Deze vrijwaart RVS  Afvoergoten voor elke aanspraak van derden, voortvloeiende uit het gebruik door RVS Afvoergoten van door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende kosten. RVS Afvoergoten is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de door de wederpartij gezonden tekeningen en door deze beschikbaar gestelde modellen, noch voor de doelmatigheid van het materieel en van de daardoor of daarmede vervaardigde artikelen.


Art. 4 Levertijden en overmacht.
1. De door RVS Afvoergoten opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van deze leveringsvoorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van RVS Afvoergoten kan worden gevergd waaronder mede begrepen pandemieën en epidemieën en het geval dat RVS Afvoergoten door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan RVS Afvoergoten niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft RVS Afvoergoten het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van RVS Afvoergoten meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn dan is RVS Afvoergoten gerechtigd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
3. Overschrijding van de levertijden – door welke oorzaak dan ook – verplicht RVS Afvoergoten jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van RVS Afvoergoten. Evenmin verkrijgt de koper door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Indien echter van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn, zal de koper, na RVS Afvoergoten schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de koper echter geen recht op
schadevergoeding jegens RVS Afvoergoten, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transacties.


Art. 5 Levering en verzending.
1. RVS Afvoergoten verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of productieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. RVS Afvoergoten zal de koper van een verstoring als bedoeld in de vorige volzin van dit artikel mededeling doen, waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren.
2. Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door RVS Afvoergoten te bereken prijs zijn inbegrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de  opslag/verwerkingsruimte van RVS Afvoergoten. De levering wordt geacht te hebben
plaatsgevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door RVS Afvoergoten aan te wijzen plaats van haar terrein of elders.
3. De koper verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door RVS Afvoergoten bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei  aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de koper met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door RVS Afvoergoten gelost op risico en voor rekening van de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is RVS Afvoergoten bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien RVS Afvoergoten in gedeelten levert, is RVS Afvoergoten gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
4. RVS Afvoergoten is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Art. 6 Uitvoering opdracht.
1. De opdracht wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen RVS Afvoergoten en de wederpartij, echter de wijze waarop de opdracht tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door RVS Afvoergoten. De wederpartij is gehouden alle bescheiden, tekeningen en materialen, welke RVS Afvoergoten nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan RVS Afvoergoten ter beschikking te stellen alsmede haar daartoe alle nodige inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen, indien RVS Afvoergoten hierom verzoekt, zonder dat hiervoor kosten door de
wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Indien RVS Afvoergoten dit wenst en zij dit voor een goede uitvoering van de opdracht van belang acht, is de wederpartij en/of haar of zijn medewerkers verplicht met RVS Afvoergoten in dezen te overleggen en haar hierbij alle medewerking te verlenen.
2. RVS Afvoergoten heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door derden, zonder de wederpartij hiertoe in te lichten en zonder dat de wederpartij hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.
3. RVS Afvoergoten spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
4. RVS Afvoergoten is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.
5. RVS Afvoergoten behoudt zicht het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden.
6. Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft RVS Afvoergoten het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
7. De opdracht wordt door RVS Afvoergoten uitgevoerd tijdens de normale openingstijden van het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.


Art. 7 Schuldeisersverzuim.
1. Indien de wederpartij niet vór het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan RVS Afvoergoten de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder het begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen.
Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van de aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.
2. Alle door RVS Afvoergoten ter zake het in bewaring stellen van de goederen gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.


Art. 8 Retentierecht.
1. RVS Afvoergoten is gerechtigd om de afgifte van zaken, materialen en andere zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan RVS Afvoergoten zijn geschied.


Art. 9 Risico en eigendomsovergang.
1. De eigendom van door RVS Afvoergoten geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze aan RVS Afvoergoten alles heeft voldaan wat aan RVS Afvoergoten ter zake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.
2. Indien de koper zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan wordt de koper bewaarder van de zaken ten opzichte van RVS Afvoergoten; de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van RVS Afvoergoten de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en RVS Afvoergoten in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
3. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht RVS Afvoergoten hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet, is RVS
Afvoergoten bevoegd om de door RVS Afvoergoten geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van RVS Afvoergoten op te vorderen zowel onder koper als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. Koper zal door RVS Afvoergoten met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van RVS Afvoergoten aan die zaken moet worden toegekend,  verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van RVS Afvoergoten op vergoeding van de uit één en ander voor RVS Afvoergoten voortvloeiende schade.
Indien de zaken worden verwerkt, blijft RVS Afvoergoten eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat door verwerking een ander product.
4. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die RVS Afvoergoten mocht hebben of verkrijgen op de koper is RVS Afvoergoten gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door RVS Afvoergoten aan de koper geleverde zaken en op alle vorderingen welke de koper, ter zake van door RVS Afvoergoten geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.
5. De koper verbindt zicht op eerste vordering van RVS Afvoergoten opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de koper op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een ter zake door RVS Afvoergoten op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil) pandrecht.
RVS Afvoergoten is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.
6. Bij dreiging van beslag, surséance van betaling of faillissement dient de koper RVS Afvoergoten hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beslag, surséance van betaling of faillissement of dreiging daarvan dient de koper de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van RVS Afvoergoten.


Art. 10 Aanvaarding en reclame.
1. Koper heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden, waaronder doch niet beperkt tot controle op hoeveelheid van de geleverde partij. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan RVS  Afvoergoten te worden bevestigd.
2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper bij RVS Afvoergoten te worden ingediend. Gebreken die aan koper niet direct kenbaar zijn, dient koper binnen 8 dagen nadat koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in ieder geval binnen 2 maanden na levering/voltooiing van de diensten schriftelijk aan RVS Afvoergoten kenbaar te maken. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper. Het recht van de koper om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.
3. De koper dient RVS Afvoergoten in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.
Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot verval van rechten.
5. Zaken waar omtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van RVS Afvoergoten bevinden, dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s is begrepen.


Art. 11 Retourzendingen.
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien RVS Afvoergoten instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan fabriek van RVS Afvoergoten plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de koper en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op de opslagterreinen van RVS Afvoergoten door de verzender zijn afgeleverd. In dat
geval zal RVS Afvoergoten ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de koper vergoeden.


Art. 12 Prijs.
1. De prijzen zijn netto, exclusief BTW. Gegevens door RVS Afvoergoten in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht, en binden RVS Afvoergoten niet. Voor opdrachten met een factuurwaarde beneden EURO 150,- (exclusief BTW) wordt een toeslag van tenminste EURO 12,- (exclusief BTW) geheven.


Art. 13 Verpakkingen.
1. RVS Afvoergoten bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de koper in rekening gebracht.


Art. 14 Prijsverhoging.
1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die van de levering materiaalprijzen, prijzen van transport, hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door RVS Afvoergoten van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico’s, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is RVS Afvoergoten gerechtigd de bij aanneming van de opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.


Art. 15 Betaling.
1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van RVS Afvoergoten of op een door RVS Afvoergoten aangewezen rekening.
2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij orders voor een netto bedrag kleiner dan €3.000,00 100% bij order;
c. bij orders voor een netto bedrag groter dan €3.000,00
– 50% van de totale prijs bij opdracht; en
– 50% van de totale prijs bij levering.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van RVS Afvoergoten een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. RVS Afvoergoten heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.
4. Het recht van koper om zijn vorderingen op RVS Afvoergoten te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van RVS Afvoergoten of de gerechtelijke schuldsanering op RVS Afvoergoten van toepassing is.
5. Alle kosten gerelateerd aan de betaling inclusief bankkosten zijn voor rekening van de koper.
6. Klachten geven de koper niet het recht de betaling te weigeren of uit te stellen.
7. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
d. koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
8. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
9. Door de koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan RVS Afvoergoten alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
– over de eerste € 3.000,=: 15%
– over het meerdere tot € 6.000,=: 10%
– over het meerdere tot € 15.000,=: 8%
– over het meerdere tot € 60.000,=: 5%
– over het meerdere vanaf € 60.000,=: 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
11. Als RVS Afvoergoten r in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.


Art. 16 Garantie.
1. RVS Afvoergoten garandeert de deugdelijkheid van de door RVS Afvoergoten geleverde zaken en/of werkzaamheden. De door RVS Afvoergoten te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en vereisten die daaraan lokaal gesteld worden en RVS Afvoergoten aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder  omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd en vakkundig zijn
geïnstalleerd, gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door RVS Afvoergoten verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien (a) een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de betrokken zaken of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden, (b) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RVS Afvoergoten – de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te
brengen, (c) daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze en/of (d) geen geldig garantiebewijs en aankoopbon wordt overlegd. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar RVS Afvoergoten geen invloed op kan uitoefenen.
2. De garantie geldt voorts slechts, indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens RVS Afvoergoten heeft voldaan en de koper terstond, doch uiterlijk binnen twee maal 24 uur na het ontdekken van het gebrek RVS Afvoergoten schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld.
3. Wanneer door anderen dan RVS Afvoergoten werkzaamheden tijdens de garantietermijn aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van RVS Afvoergoten vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.
4. RVS Afvoergoten is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende producten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van RVS Afvoergoten.
5. Indien door RVS Afvoergoten uit hoofde van de door haar schriftelijk aangegane
garantieverplichting wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de koper gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De koper dient na vooraf van RVS Afvoergoten verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. RVS Afvoergoten is niet gehouden installatiewerkzaamheden
te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Art. 17 Aansprakelijkheid.
1. De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is RVS Afvoergoten nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, -vertraging en/of -stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van RVS Afvoergoten en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van art. 6:185 BW e.v. van het Burgerlijk  Wetboek.
2. De koper dient RVS Afvoergoten vooraf volledig te informeren over alle relevante omstandigheden met betrekking tot het doel en het gebruik van de zaken en het project waarin de zaken zullen worden aangewend, zodat RVS Afvoergoten zich een terdege en weloverwogen oordeel kan vormen over de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor en het project waarin deze uiteindelijk zullen worden aangewend. In het geval dat RVS Afvoergoten niet behoorlijk op de hoogte is gesteld
van het doel waarvoor de zaken uiteindelijk zijn aangewend, is RVS Afvoergoten niet aansprakelijk voor enige – directe en/of indirecte – schade en vrijwaart de koper RVS Afvoergoten voor elke aanspraak die derden jegens RVS Afvoergoten ter zake  geldend zouden mogen maken, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot milieuschade.
3. RVS Afvoergoten is evenmin aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door RVS Afvoergoten geleverde zaken of onvakkundige installatie.
4. RVS Afvoergoten is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door ter zake in haar dienst zijnde (niet leidinggevend) personeel, toegebracht aan zaken en personen welke of wie dan ook.
5. Indien RVS Afvoergoten aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van RVS Afvoergoten voor de betreffende claim te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Art. 18 Ontbinding.
1. Ingeval van verzuim van de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal RVS Afvoergoten naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van RVS Afvoergoten op schadevergoeding, terwijl RVS Afvoergoten alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan RVS Afvoergoten verschuldigde ten gevolge.


Art. 19 Intellectuele eigendomsrechten
1. RVS Afvoergoten is en blijft te allen tijde enig en uitsluitend rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, doch niet gelimiteerd tot, bedrijfsgeheimen, merken, handelsnamen, know how, (technische) tekeningen, ontwerpen, octrooien, octrooiaanvragen, database rechten en auteursrechten op alle door RVS Afvoergoten geleverde zaken.
2. De koper zal geen enkele aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom van de zaken verwijderen of wijzigen.
3. Indien aan de koper een set gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het de koper niet toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigden, anders dan ten behoeve van eigen gebruik.
4. Het is de koper niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk na te (doen) maken, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere zaken, aan te passen, daarop variaties aan te brengen of te wijzigen.
5. Voor elke in strijd met de voorgaande leden verrichte handeling is de koper – zonder dat daarvoor een aankondiging of in gebrekestelling noodzakelijk is – een direct opeisbare boete van EUR 50.000,– verschuldigd en EUR 5.000,– per dag, dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van RVS Afvoergoten om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Art. 20 Geschillen.
1. Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met RVS Afvoergoten afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de Rechtbank te Alkmaar bevoegd zijn, tenzij volgens de regelen der absolute competentie de  kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.